Szabályok

1. Általános rendelkezések

1.1. Az áruk adásvételére vonatkozó jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az adásvételi szerződést kötő felek számára kötelező érvényű jogi dokumentum, amely meghatározza a www.esaunashop.hu webáruházban árut vásárló személy döntéseit. a továbbiakban: Vevő) és az UAB "Poilsio sprendimai" (továbbiakban: Eladó; Vevő és Eladó, a továbbiakban együttesen: Felek) kölcsönös jogai, kötelességei, felelősségei és egyéb, az adásvételre vonatkozó feltételek. áruk a www.esaunashop.hu webáruházban.

1.2. A www.esaunashop.hu elektronikus áruházban minden olyan személy, akinek a Litván Köztársaság törvényei ilyen jogot biztosítanak, polgári jogi cselekvőképességük figyelembevételével (ha a Vevő természetes személy), jogosult közvetlenül és törvényes képviselőn keresztül is Vevők legyenek.

1.3. A www.esaunashop.hu webáruházban történő áruvásárlással a Vevő feltétel nélkül beleegyezik mind a jelen Szabályzat, mind az Eladó egyéb adásvételi szerződéseinek megkötésére és teljesítésére meghatározott feltételek teljes körű alkalmazásába, amelyek az internetes áruház más részeiben találhatók. www.esaunashop.hu, például a regisztráció során az „Elfogadom az áruk adásvételi szabályzatát” link melletti négyzet bejelölésével. Ha a vevő a Szabályzattal nem ért egyet, nem regisztrálhat és nem kötheti meg az adásvételi szerződés(ek)et.

1.4. Az eladó a jogszabályokkal egyetértésben bármikor jogosult a Szabályzatot egyoldalúan megváltoztatni, pontosítani vagy kiegészíteni. A fent említett módokon módosított Szabályzat a www.esaunashop.hu webáruházban való nyilvános közzétételük pillanatától lép hatályba, és minden ettől a pillanattól megkötött adásvételi szerződésre vonatkozik.

2. Az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése

2.1. A Vevő és az Eladó között létrejött áru adásvételi szerződése attól a pillanattól minősül megkötöttnek, amikor a Vevő a termék(ek) kiválasztását, a kosarának kialakítását és az összes kötelező adat megadását vagy bejelölését követően a „Vásárlás” gombra kattint. " link.

2.2. Az adásvételi szerződés a felekre nézve törvényerővel bír, és azt megfelelően kell végrehajtani.

2.3. Az adásvételi szerződés teljes körű teljesítéséig érvényes.

2.4. Minden, a fenti módon megkötött adásvételi szerződés a www.esaunashop.hu elektronikus áruház adatbázisában kerül tárolásra.

3. Vevő jogai

3.1. A vevőnek joga van a www.esaunashop.hu online áruházban árut vásárolni, a jelen Szabályzattal, az Eladó által nyilvánosan megadott egyéb információkkal és a Litván Köztársaság jogi aktusaival összhangban.

3.2. A Vevőnek jogában áll a www.esaunashop.hu webáruházban megkötött adásvételi szerződést az áru átvételétől számított 7 (hét) munkanapon belül az eladó írásbeli értesítésével visszautasítani.

3.3. A jelen Szabályzat 3.2 pontja nem vonatkozik azokra az árukra kötött adásvételi szerződésekre, amelyek egyedi megrendelés alapján készültek, vagy nyilvánvalóan konkrét Vevőhöz igazodtak, vagy amelyek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza az Eladónak az Eladónak történő bemutatást követően. Vevő az áru tulajdonságainak elvesztése vagy nyilvánvaló romlása miatt romlandó, vagy hamarosan lejár, vagy már lejárt, vétel - eladás.

3.4. A Vevő a Szabályzat 3.2. pontjában biztosított jogával csak akkor élhet, ha a vásárolt és eladott áru jó minőségű, sértetlen, nem volt használva, megjelenése alapvetően nem változott.

3.5. Abban az esetben, ha a Vevő a www.esaunashop.hu webáruházban egynél több terméket (árukészletet) vásárol, és a Szabályzat 3.2. pontjában foglalt jogával élni kíván, úgy a Vevő e jogát nem csak a a készlet egy vagy több eleméhez kapcsolódik. Ebben az esetben a Vevőnek a teljes árukészletet vissza kell küldenie az Eladónak. Ha a készletben lévő visszaküldött áruk közül legalább egy nem felel meg a Szabályzat 3.4. és 9.5. pontjában foglalt követelményeknek, az Eladónak jogában áll megtagadni a visszaküldött árukészlet átvételét, azaz nem fogadni a Vevő visszautasítását az adásvételi szerződés.

3.6. A Szabályzat 3.2. pontjában biztosított Vevő joga a 2001. évi GM rendelettel összhangban valósul meg. számú végzésével augusztus 17. 258 „A hírközlő eszközzel történő szerződéskötés esetén az áruértékesítés és a szolgáltatásnyújtás szabályainak jóváhagyásáról”.

3.7. A vásárlót a jelen szabályzatban és a Litván Köztársaság jogi aktusaiban meghatározott egyéb jogok is megilletik.

4. A vevő kötelezettségei

4.1. A www.esaunashop.hu webáruházban az első adásvételi szerződés megkötése előtt a Vevőnek regisztrálnia kell ezen az áruházban, azaz minden megadott adatot az Eladó rendelkezésére kell bocsátania, és a jelen Szabályzatban foglaltakat az annak 1.3. pontjában meghatározott eljárás szerint el kell fogadnia.

4.2. A Vevő az adásvételi szerződés megkötését követően köteles megfizetni a www.esaunashop.hu webáruházban leadott megrendelésben meghatározott árat az árukért és azok kiszállításáért, valamint egyéb fizetési díjakat, ha a szerződéskötéskor ilyenről rendelkezett.

4.3. A Vevő köteles átvenni az Eladótól vásárolt árut.

4.4. A Vevő vállalja, hogy bejelentkezési adatait megfelelően tárolja és harmadik félnek nem adja át, amelyet az Eladó a Vevő regisztrációja során megerősít. Amennyiben a Vevő belépési adatait kiadja vagy elveszíti, vagy harmadik személy tudomására jut, erről a Vevő haladéktalanul köteles tájékoztatni az Eladót a www.esaunashop.hu elektronikus áruház „Elérhetőségek” rovatában meghatározott módokon.

4.5. Amennyiben a Vevő által a regisztráció során megadott adatok megváltoznak, a Vevő köteles ezeket az adatokat haladéktalanul frissíteni. A Vevő ezen kötelezettségének elmulasztása megszünteti az Eladó felelősségét az adásvételi szerződés esetlegesen nem megfelelő végrehajtásáért, amennyiben az esetlegesen nem megfelelő teljesítést befolyásolja, hogy a Vevő az említett vevő kötelezettségét nem teljesíti, és ha az Eladót az adásvételi szerződés esetleges nem megfelelő teljesítése miatt veszteség éri. a Vevő e kötelezettségének elmulasztása esetén a Vevő köteles azt teljes egészében megtéríteni.

4.6. A vevőnek a jelen Szabályzatban és a Litván Köztársaság jogi aktusaiban meghatározott egyéb kötelezettségei vannak, és azokat teljesítenie kell.

5. Az eladó jogai

5.1. Az eladónak joga van saját belátása szerint meghatározni az árukosár minimális méretét, azaz a minimális összeget, ha nem éri el, a Vevő rendelése nem kerül végrehajtásra. Ebben az esetben (ha a kitűzött minimális összeget nem éri el) nincs lehetőség adásvételi szerződés megkötésére.

5.2. Ha a Vevő megpróbálja megsérteni a www.esaunashop.hu elektronikus áruház működését, stabil működését vagy biztonságát, valamint megsérti a jelen Szabályzatban vagy a Litván Köztársaság jogszabályaiban előírt kötelezettségeit, az Eladónak jogában áll haladéktalanul korlátozni, felfüggeszteni vagy megszüntetni a Vevő www.esaunashop.hu elektronikus áruház használatának lehetőségét előzetes értesítés nélkül, és nem vállal felelősséget a Vevő ezzel kapcsolatos veszteségeiért.5.2. Fontos körülmények fennállása esetén Eladó jogosult a www.esaunashop.hu webáruház működését a Vevő előzetes értesítése nélkül ideiglenesen vagy határozatlan időre beszüntetni, és nem vállal felelősséget a Vevő ezzel kapcsolatos veszteségeiért.

5.3. Az eladót a jelen szabályzatban és a Litván Köztársaság jogi aktusaiban meghatározott egyéb jogok is megilletik.

6. Az eladó kötelezettségei

6.1. Az Eladó vállalja, hogy a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek mellett lehetővé teszi a Vevő számára a www.esaunashop.hu webáruház által nyújtott szolgáltatások megfelelő igénybevételét. Az Eladó azonban nem vállal felelősséget a Vevőt a www.esaunashop.hu elektronikus áruház technikai vagy egyéb meghibásodásaiból, illetve adatátviteli hibáiból adódó veszteségekért, azok eredetétől függetlenül.

6.2. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja a Vevő magánéletét, megvédi a Vevő Eladónak továbbított személyes adatait, és a Vevő által meghatározott személyes adatokat kizárólag a Szabályok 11. fejezetének és a Litván Köztársaság jogi aktusainak megfelelően kezeli.

6.3 . Abban az esetben, ha a Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor úgy dönt, hogy az árut ahelyett, hogy az Eladótól saját maga átveszi, átveszi neki (Vevőnek), az Eladó vállalja, hogy a Vevő által vásárolt árut a címre leszállítja. a Vevő által a Szabályzat 8. fejezetében meghatározott feltételekkel meghatározott.

6.4. Az Eladó, aki a megrendelt terméket fontos körülmény miatt nem tudja a Vevő rendelkezésére bocsátani, vállalja, hogy analóg vagy a lehető leghasonlóbb terméket kínál. Ha a Vevő megtagadja az Eladó által felajánlott áruk átvételét, az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által kifizetett pénzt a Vevő általi írásbeli visszautasítás kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül visszaküldi a Vevőnek, és mentesül a kötelezettség alól. bármilyen felelősséget azért, hogy az árut nem adták át a Vevőnek.

6.5. Miután a Vevő él a Szabályzat 3.2 pontjában biztosított jogával, az Eladó vállalja, hogy a visszaküldött áru kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül visszaküldi a Vevő részére a kifizetett pénzt. Amennyiben a Vevő az áruért készpénzben vagy az Eladó bankszámlájára történő átutalással (elektronikus banki szolgáltatások igénybevétele nélkül) fizetett, az áru visszaküldésekor a Vevő köteles az Eladónak írásban megadni bankszámlája adatait. Ebben az esetben a Vevő által kifizetett pénzt az ilyen utasítás Eladó részére történő kézbesítésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül vissza kell fizetni.

6.6. Az Eladó a Szabályzat 6.4. és 6.5. pontjában foglalt esetekben vállalja, hogy a pénzt a Szabályzat 9.2. pontjában meghatározott eljárás szerint visszaküldi a Vevőnek.

6.7. Az eladónak a jelen Szabályzatban és a Litván Köztársaság jogi aktusaiban meghatározott egyéb kötelezettségei vannak, és azokat teljesítenie kell.

7. Az áru ára, az áru fizetésének módja és feltételei

7.1. A www.esaunashop.hu webáruházban az áruk és azok kiszállításának valamennyi ára, valamint az esetleges egyéb fizetések az árban foglalt általános forgalmi adóval együtt vannak feltüntetve.

7.2. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi bizonylatokat - áfás számlákat, amelyek egyben a Vevőnek a garanciális áru visszaküldésére, cseréjére vagy javítására vonatkozó jogát igazoló dokumentumok is - a megvásárolt áruval együtt benyújtsák számára.

7.3. A Vevő a megvásárolt árut az Eladónak készpénzben az áru Vevő részére történő átadásakor, elektronikus banki szolgáltatások igénybevételével előre utalással, vagy bármely bankból vagy más hitelintézetből az Eladó bankszámlájára történő előre utalással fizetheti ki. A www.esaunashop.hu webáruház „Kapcsolatok” rovata.

7.4. A Vevő az árut az árut átadó személynek (Eladó képviselőjének) készpénzben fizeti ki az áru Vevő részére történő átadásakor. Az áruk és azok kiszállításának teljes összegének kiegyenlítésének elmulasztása, valamint minden egyéb fizetés – amennyiben az a szerződés megkötésekor előrelátható volt – az áru nem száll át a Vevőre, és a vétel-eladás A szerződés ettől a pillanattól megszűntnek minősül a Vevő alapvető szerződésszegése miatt. Ilyen esetben a Vevő köteles viselni az Eladót az adásvételi szerződés felmondásával kapcsolatban felmerülő összes veszteséget.

7.5. A Vevő az áru ellenértékét elektronikus banki szolgáltatások igénybevételével is kiegyenlítheti, ha az Eladó megfelelő megállapodást kötött a Vevő bankjával. Ebben az esetben a www.esaunashop.hu internetes áruház linkjét biztosítjuk a Vevő Bankjának az interneten. Ebben az esetben a bank elektronikus banki rendszerében történő monetáris tranzakciók lebonyolítása során a Vevő adatainak biztonságáért az adott bankot terheli a felelősség.

7.6. Ha a Vevő az árut bármely bankból vagy más hitelintézetből az Eladó számlájára történő átutalással (elektronikus banki szolgáltatás igénybevétele nélkül) fizeti ki, a „Vásárlás” linkre kattintást követő 24 órán belül a Vevőnek e-mailt kell küldenie az Eladónak. az érintett bank vagy más hitelintézet teljesítésének visszaigazolása. Az Eladó csak a megadott visszaigazolás kézhezvétele után jogosult az adásvételi szerződés teljesítését megkezdeni. Ha a Vev a meghatrozott idben s mdon nem igazolja vissza az áru ellenértékét, az Eladó jogosult úgy tekinteni, hogy a Vevő megtagadta az adásvételi szerződést, és elállni a Vevő megrendelését.

7.7. A CC 6.313. §-a alapján 7-én, miután a Vevő leadta a termékrendelést és azt Eladó visszaigazolta, a termék ára a jogszabályban meghatározott, a termék árát befolyásoló objektív mutatók figyelembevételével módosítható ( költségváltozás, járulékos költségek, műszaki hiba stb.). A termék árának ilyen változása esetén a Vevőnek jogában áll megtagadni a termék megvásárlását, Eladót pedig eladni. Ilyen esetben a másik Fél írásbeli értesítése után bármelyik Fél jogosult az áru adásvételi szerződését felmondani. A felek megállapodnak abban, hogy az adásvételi szerződés jelen pontban meghatározott ok miatti megszűnésével kapcsolatos veszteségeket egymásnak nem térítik meg.

8. Áru átadása a Vevő részére

8.1. A www.esaunashop.hu online áruházban történő áruvásárláskor a Vevőnek választania kell az áruk részére történő kézbesítési módok egyikét - igénybe kell vennie az Eladó által a Litván Köztársaság egész területén nyújtott áruszállítási szolgáltatást, vagy át kell vennie az árut. az Eladótól származó árut az Eladó üzletében.

8.2. Az árut az Eladótól kizárólag a Vevő, törvényes képviselője vagy a Vevő által a megrendelés leadásakor megjelölt személy veheti át. Az árut átvevő személynek érvényes személyazonosító okmányt (személyi igazolványt, útlevelet vagy 2003.01.01. után kiállított jogosítványt) kell bemutatnia az Eladó árut átadó képviselőjének, illetve képviselet esetén - a megfelelő képviseletet igazoló okmányt.

8.3. Az Eladó a Vevő által a regisztráció során megadott e-mail címen az Eladónak küldött értesítésben tájékoztatja a Vevőt az áru átvételének, illetve a megállapodás szerinti Eladó üzletében történő átvétel napjáról és időpontjáról. A Vevő az Eladóval adásvételi szerződést kötött, kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során az Eladó részére megadott e-mail fiókot folyamatosan ellenőrzi mindaddig, amíg az Eladó értesítést nem kap az áru kiszállításáról vagy átvételéről a megállapodás szerinti Eladó üzletében. érkezik. Az Eladó képviselője az áru átvételének napján telefonon is felveheti a kapcsolatot az árut átvevő személlyel az áru átvételének pontos időpontjának egyeztetése érdekében.

8.4. A megbeszélt Eladó üzletében a Vevőnek vagy a Szabályzat 8.2. pontjában meghatározott más személynek az árut ezen üzlet munkaidejében kell átvennie, legkésőbb az Eladó kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül. értesítése a Vevőnek a Vevő által a regisztráció során megadott e-mail címen. Amennyiben a Vevő vagy a Szabályzat 8.2. pontjában meghatározott más személy ezen időszakon belül nem veszi át az árut, az Eladónak jogában áll az adásvételi szerződést a Vevő alapvető szerződésszegése miatt felmondani. Ilyen esetben a Vevő köteles viselni az Eladót az adásvételi szerződés felmondásával kapcsolatban felmerülő összes veszteséget.

8.5. A Vevő az árunak a Vevő által megadott címre történő kiszállításáért fizet. A szállítási szolgáltatás pontos ára függ a megrendelt áruk szállítási helyétől, mennyiségétől, árától, súlyától, valamint attól, hogy a Vevő az Eladó által biztosított fizetős házhozszállítási szolgáltatást kívánja-e igénybe venni, illetve nem hajlandó-e igénybe venni a Vevő által megadott épület helyére. , és csak a megrendelés teljes formáját követően kerül a Vevő rendelkezésére.

8.6. A Vevő által megadott épület helyszínére történő áruszállítás szolgáltatását az áru és a kiválasztott szolgáltatások kifizetése előtt kell megrendelni.

8.7. Az Eladó által meghatározott egyedi esetekben a Vevő által megjelölt épület helyére áruszállítási és áruszállítási szolgáltatások a Vevő számára ingyenesek lehetnek.

8.8. Az Eladó által meghatározott egyedi esetekben, figyelembe véve az áru szállítási helyét (pl. Neringa városába vagy Klaipėda városának a Kurzuson található városrészébe) és egyéb körülményeket, az áru kézbesítési szolgáltatása a a Vevőt további díjak terhelik.

8.9. Az árut átvevő személy az árut átadó Eladó képviselőjével együtt köteles ellenőrizni az áru csomagolásának állapotát, az áru mennyiségét, választékát és minőségét, és aláírni az áruátvételi - átadási okmányt. Miután az árut átvevő személy aláírta az áruátvételi - átadás-átvételi okmányt, a Vevő igazolja, hogy az árut megfelelő állapotban, mennyiségben, választékban és minőségben adták át, az árun nincs olyan sérülés, amelynek alapja a nem gyártási hiba, és a termékkészletben nincs eltérés.

8.10. Az árut átvevő személy, aki észlelte, hogy a kiszállított áru csomagolása, vagy maga az áru bármilyen módon sérült vagy nem megfelelően összeszerelt, köteles ezt az áruátvételi - átadás-átvételi okmányon feltüntetni, és az Eladó képviselője jelenlétében jegyzőkönyvet készíteni. az áru szabad formájú sérülése vagy a megállapodás szerinti összeállításnak való meg nem felelés. Ha az árut átvevő személy ezeket a lépéseket nem hajtja végre, az Eladó mentesül a Vevővel szembeni minden felelősség alól az áruban bekövetkezett sérülésekért, ha a kár keletkezésének oka nem gyári hiba, valamint az áru összetételében fellépő ellentmondásokért. az árut, amely az áru átvétele - átadása során történő ellenőrzésekor észrevehető.

8.11. Ha csak az áruszállítmány csomagolásának megsértését észlelik, de az áru mennyiségében, választékában és minőségében nem észlelnek eltérést, az Eladó köteles az adásvételi szerződést teljesíteni. Ebben az esetben az árut átvevőnek kell átvennie az árut, de az áru csomagolásának megsértését az áruátvételi - átadási okmányon is fel kell tüntetnie. Miután az árut átvevő személy az árut átveszi és az áruátvételi - átadás-átvételi okmányt és az áru csomagolásának megsértésére vonatkozó feljegyzést aláírja, úgy kell tekinteni, hogy az árut sérült csomagolásban adták át, de az áru mennyisége, választéka és minősége. betartani az adásvételi szerződés feltételeit.

8.12. Ha az áru mennyiségében és/vagy választékában és/vagy minőségében eltérések észlelhetők, az árut átvevő személy az árut nem veheti át, és az áru hibáit az áruátvételi - átadás-átvételi okmányon feltüntetheti. Ilyen esetben nem minősül annak, hogy a Vevő, ha az árut átvevő személy az áru hibája miatt megtagadja az átvételt, az adásvételi szerződést bármilyen módon megszegte, és az Eladó és a Vevő külön megállapodnak. a további adásvételi szerződés rendeltetésszerű végrehajtásáról, módosításáról vagy felmondásáról. Ha azonban az árut átvevő személy az árut átveszi és az áruátvételi - átadás-átvételi okmányt aláírja anélkül, hogy annak esetleges hibáira észrevételt tenne, úgy tekintendő, hogy az Eladó az adásvételi szerződést szabályszerűen és hiánytalanul teljesítette, és az adásvétel feltételei fennállnak. a Szabályzat 8.10. pontjában meghatározott Eladó Vevővel szembeni felelősség alóli mentesítését alkalmazzák.

8.13. Ha az árut az Eladó által megjelölt szállítási időpontban nem kézbesíti a Vevő, a Vevő köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az Eladót. Ezen kötelezettségének elmulasztása esetén a Vevőnek nincs joga megfelelő követelésekkel élni az Eladóval szemben, valamint nem követelni a Vevőnek az áru elmulasztásával vagy késedelmes leszállításával kapcsolatos esetleges veszteségeiért a megtérítést.

8.14. Az Eladó mentesül a Vevővel szembeni felelősség alól az áru kézbesítésének elmulasztása vagy késedelmes kiszállítása esetén, ha az árut a Vevő hibájából, vagy a Vevőtől független ok miatt nem, vagy késedelmesen kézbesítették a Vevő részére.

8.15. Az áru Vevő részére történő szállításának egyéb feltételei a www.esaunashop.hu webáruház „Kézbesítés” rovatában találhatók. A jelen Szabályzatban és a www.esaunashop.hu elektronikus áruház fent említett rovata között a Vevő részére történő áruszállítás feltételei közötti ellentmondások esetén a Szabályzatban meghatározott feltételek az irányadók.

9. Áruk visszaküldése és cseréje

9.1. Az áruk visszaküldése és cseréje a Szabályzat 3.6. pontjában meghatározott gazdasági miniszter rendelete, valamint a gazdasági miniszter 2001. 06. 29. számú rendelete szerint történik. 217 "A tárgyak visszaküldésére és cseréjére vonatkozó szabályok jóváhagyásáról".

9.2. A visszaküldött áru ellenértékének kifizetése a Vevő bankszámlájára történő átutalással történik, a Szabályzat 6.4. és 6.5. pontjában meghatározott feltételek szerint. Ha a Vevő és az áru kifizetője különböző személyek, a visszaküldött áruért a pénz az árut kifizető személy bankszámlájára kerül kifizetésre.

9.3. Ha a Vevő a Szabályzat 3.2. pontjában foglalt jogával élve megtagadja az áru adásvételi szerződést, az árut a Vevő költségére visszaküldi, és a Vevő által az áruért kifizetett pénzt 10 ( tíz) munkanap az áru Eladóhoz történő visszaküldésétől számítva. A Vevő által az Eladónak további szolgáltatásokért, így az áruk kiszállításáért vagy a Vevő által megjelölt épület helyére történő áruszállításért kifizetett pénzt a Vevő nem kapja vissza.

9.4. A Vevő az árut saját költségén visszaküldi az Eladónak. A Vevő megállapodhat az Eladóval az Eladó által az áru visszaküldése esetén nyújtott fizetős szolgáltatásról, hogy a visszaküldött árut a Vevőtől maga vegye át.

9.5. Az árut eredeti, rendezett csomagolásában küldjük vissza (ez a feltétel nem áll fenn rossz minőségű áru visszaküldése esetén), az árunak sértetlennek, használaton kívülinek, eredeti megjelenésűnek kell lennie (a címkék épek, a védőfólia nem leszakadt, stb.; ez a feltétel nem érvényes a rossz minőségű áru visszaküldése esetén) és a Vevő által az Eladótól kapott áruval megegyező konfigurációban.

9.6. Az áru visszaküldésekor a Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani az áruval együtt kapott valamennyi dokumentumot, beleértve azok átvételi - átadási okmányát is. A vev adásvételi szerződéstől való elállását és az áru eladóhoz való visszajuttatását az eladó által meghatározott formájú okmányokkal formáljuk.

9.7. A Vevő vagy törvényes képviselője jogosult az árut az Eladónak visszaküldeni és a Szabályzat 9.6. pontjában meghatározott dokumentumokat aláírni. Az áru visszaküldésekor az árut visszaküldő személy köteles bemutatni az Eladó képviselőjének a Szabályzat 8.2. pontjában meghatározott, személyazonosságot igazoló érvényes okmányok valamelyikét, illetve képviselet esetén - a megfelelő képviseletet igazoló okmányt.

9.8. Az áruk visszaküldésének és cseréjének egyéb feltételeit a www.esaunashop.hu webáruház „Garancia” menüpontja tartalmazza. A jelen Szabályzatban és a www.esaunashop.hu elektronikus áruház fent említett rovatában foglalt áruk visszaküldési és cseréjének feltételei közötti ellentmondások esetén a Szabályzatban rögzített feltételek az irányadók.

9.9. Ha a Vevő bármilyen módon megsérti a Szabályzat jelen pontjában és a www.esaunashop.hu elektronikus áruház Szabályzat 9.8. pontjában meghatározott részében meghatározott egy vagy több feltételt, az Eladónak jogában áll nem elfogadja a Vevő elállását az adásvételi szerződéstől, és nem fogadja el a visszaküldött árut.

10. Termékminőségi garancia

10.1. Az eladó vagy az áru gyártója az eladott árukra meghatározott ideig érvényes minőségi garanciát vállal. A jótállási idõt és a jótállási szolgáltatás igénybevételének egyéb feltételeit a termékleírások határozzák meg.

10.2. A jótállás nem vonatkozik az elektronikus adathordozókon szereplő adatokra, és az Eladó nem téríti meg a Vevőnek vagy harmadik személyeknek az ilyen adatok elvesztéséből vagy helyreállításából eredő veszteségeit.

10.3. Abban az esetben, ha az Eladó vagy a gyártó bizonyos árufajtákra nem vállal minőségi garanciát, a vonatkozó jogszabályok által biztosított jótállás az irányadó.

10.4. Maga az eladó nem vállal garanciális szolgáltatást az árukra. Az Eladó minden esetben, amikor a Vevő ilyen szolgáltatásokat kíván igénybe venni, a Vevőt garanciális szolgáltatást nyújtó személyhez irányítja.

10.5. Egyéb termékminőségi garanciális feltételek a www.esaunashop.hu webáruház „Garancia” rovatában találhatók. A jelen Szabályzatban meghatározott termékminőségi garanciális feltételek és a www.esaunashop.hu webáruház fent említett része közötti ellentmondás esetén a Szabályzatban foglalt feltételek az irányadóak.

11. A felek felelőssége, a személyes adatok védelme és kezelése

11.1. A vásárló felelősséggel tartozik a www.esaunashop.hu elektronikus áruház használatával végzett minden cselekményéért.

11.2. A regisztráció során a Vevő köteles megadni az Eladónak az árurendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges személyes adatokat. Ezen cselekmények végrehajtásával a Vevő megerősíti, hogy ő és képviselői tudják, hogy jogukban áll megtagadni személyes adataik megadását, de megértik, hogy a személyes adatok szükségesek és szükségesek a Vevő és/vagy képviselői egyértelmű azonosítása érdekében. adásvételi szerződések megkötésének és teljesítésének céljaira, valamint személyes adatok megadása és/vagy azok jelen cikkben meghatározott célból történő kezeléséhez való hozzájárulás nélkül az adásvételi szerződés nem köthető vagy nem hajtható végre.

11.3. A Vevő jelen Szabályzat jóváhagyásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait azonosítás, a www.esaunashop.hu elektronikus áruházban történő áruértékesítés, az Eladó tevékenységének elemzése és direkt marketing céljából kezeljük. A vásárló vállalja továbbá, hogy az általa megjelölt e-mail címre és telefonszámra olyan tájékoztató üzeneteket küld, amelyek az árurendelés teljesítéséhez szükségesek.

11.4. A Vevő címét és/vagy e-mail címét és/vagy telefonszámát direkt marketing célból csak akkor kezeljük, ha a Vásárló a www.esaunashop.hu webáruházban történő regisztráció vagy árurendelés során bejelöli a megfelelő rovatokat. A Vevőnek jogában áll az Eladót bármikor utasítani, hogy az ő ( Vevő) fent meghatározott adatait a továbbiakban direkt marketing céljára ne kezeljük, és az Eladónak eleget kell tennie a Vevő kérésének.

11.5. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő személyes adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve az Eladó partnereit, akik a Vevő részére áruszállítást, a Vevő által megjelölt épület helyére történő kiszállítást vagy a megfelelő teljesítéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat biztosítanak. a Vevő megrendeléséből. Minden egyéb esetben a Vevő személyes adatait harmadik félnek csak a Litván Köztársaság jogszabályai által megállapított eljárásnak megfelelően lehet kiadni.

11.6. Az áruk átvételekor, illetve visszaküldésekor az árukat átvevő, illetve visszaküldő személy személyazonosító okmányát és az abban szereplő személyes adatokat kizárólag a személy megfelelő azonosítására használják fel.

11.7. A regisztráció során megadott személyes és egyéb adatok helyességéért a vásárló felel. Amennyiben a Vevő által megadott adatok hibásak és/vagy pontatlanok, az adatok megadásának következményeiért kizárólag a Vevőt terheli a felelősség, aki köteles viselni az Eladónak az általa megadott adatok hibásságából és/vagy pontatlanságából eredő minden veszteséget. a Vevő.

11.8. Az elektronikus aláírásról szóló törvény 8. cikke alapján. 3. pontja alapján a Felek megállapodnak abban, hogy a Vásárló www.esaunashop.hu webáruházban tett lépéseinek a Vevő bejelentkezési adatai alapján történő megerősítésére a fent említett törvény 8. sz. 1 d. az elektronikus aláírás megalapozott jogi ereje, azaz az írott iratokon lévő aláírással azonos jogerővel bír, és bíróság előtt bizonyítékként elfogadható.

11.9. Az a vásárló, aki megszegte a Szabályzat 4.4. pontjában foglalt bejelentkezési adatai biztonságának biztosítására vonatkozó kötelezettségét, teljes felelősséggel tartozik ezen adatok harmadik személy részére történő továbbításából eredő következményekért. Ha bármely személy a Vásárló bejelentkezési adataival csatlakozik a www.esaunashop.hu online áruházhoz, az ilyen személy Vevőnek minősül, és a www.esaunashop.hu online áruházhoz a Vásárló bejelentkezési adataival történő csatlakozása során végrehajtott minden művelet elvégzettnek minősül. a Vevő által. Az ilyen cselekmények következményeiért a vevő teljes felelősséggel tartozik.

11.10. Amennyiben a Vevő az Eladó internetes áruházában található hivatkozásokon keresztül más weboldalakra lép fel, az Eladó nem vállal felelősséget más cégek, intézmények, szervezetek vagy bármely más harmadik fél weboldalain közölt információkért, illetve ezen cégek, intézmények, szervezetek vagy bármely más weboldalon található információkért. más harmadik felek, és nem is felügyeli őket, nem ellenőrzik és nem képviselik őket.

11.11. Az eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a www.esaunashop.hu webáruházban található áru mérete, színe, formája vagy egyéb paraméterei nem felelnek meg az áru valós méretének, formájának, színének vagy egyéb paramétereinek a a Vevő által használt kijelző (monitor) jellemzői.

11.12. Az Eladó mentesül minden felelősség alól abban az esetben, ha a Vevő az Eladó követelményeitől és (Vevő) kötelezettségeitől függetlenül nem ismerkedett meg jelen Szabályzattal, jóllehet ilyen kötelezettséget előre jeleztek számára, és lehetőséget kapott.

12. Információnyújtás

12.1. A felek megállapodnak abban, hogy a www.esaunashop.hu internetes áruház minden információt tartalmaz, beleértve, de nem kizárólagosan a jelen Szabályzatot, az Eladó által az adásvételi szerződések megkötésére és teljesítésére megállapított egyéb feltételeket, amelyek az internetes oldal más részein találhatók. áruház www.esaunashop.hu, és CC 6.366 Art. A 8. megadott információt az Eladó a Vevőnek írtnak tekinti.

12.2. A vásárló kijelen